FAQ

Vad gör en Coach?

Coaching bygger på medvetenhet, förstärker val och leder till förändring. Coachning är en samtalsmetod som hjälper klienten att själv utvecklas, utveckla sin potential, sin prestation och sina resultat. Coaching är inte terapi eller rådgivning. Till en coach vänder du dig för att få hjälp och stöd att utvecklas inom ett eller flera områden och att skapa bättre balans, resultat, tillfredsställelse eller framgång i ditt liv. Coachen fokuserar vanligen på nuet och framtiden, medan tidigare händelser ur en klients liv endast är intressanta för att skapa lärdom och utveckling i nuet och framtiden.

Vad gör en Livscoach?

En Livscoach har ett brett perspektiv och inriktning på klientens alla olika delar av livet, till skillnad från exempelvis en business coach, som är specialiserad på coachning inom affärslivet. Livscoachen kan arbeta med en klient som vill utvecklas i affärslivet såväl som i sina relationer privat, med livsstilsfrågor eller djupare personliga aspekter och frågor. En livscoach arbetar ofta med en klient under längre perioder och ibland med längre mellanrum, för att kunna följa upp och skapa långsiktig utveckling. Han eller hon kan även ta hänsyn till det omedvetna som en del av det som som styr beteende, tankar och känslor, och kan använda en kombination av coachens samtalsmetodik med olika verktyg. Hos akutcoach erbjuder vi även verktyg inom mental träning och livsstil. Arbetet görs i syfte att stärka klienten och utveckla dennes egen potential och förmåga i livet, i specifika frågor och genom hela livet. Mer om Mental Träning finner du här.

Har en coach sekretess?

Enligt den ICC eller ICF certifierade coachens etik och normer (se fullständig beskrivning här) så håller coachen klientens material konfidentiellt förutom där lagen kräver tillgång till materialet. Akutcoach arbetar i enlighet med dessa och vi lämnar inte ut information om dig, vare sig muntligt eller skriftligt såvida inte lagen kräver tillgång till den. Vi håller ditt material sparsmakat och så att inte någon annan kan komma åt det. Inför påbörjad coachning hos akutcoach.se ber vi dig att signera ett klientavtal, där du godkänner bland annat denna vår policy för sekretess och behandling av personuppgifter, i enlighet med ICC's etiska normer och riktlinjer.

Hur väljer jag en coach?

Coach är ingen skyddad titel och vem som helst kan egentligen kalla sig coach. Certifierade coacher har genomgått coachutbildning i teori och praktik. Om din coach har en ICC- eller ICF-certfiering uppfyller både coachen och dennes utbildning högt ställda krav av två av världens största yrkesorganisationer för coacher. ICC (International Coachning Community) och ICF (International Coachning Federation) bevakar den kvalitet och etik som coachyrket och -utbildningarna håller. EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och deras EQA-certifiering (European Quality Award) är ytterligare erkända kvalitetsstämplar, som granskar och godkänner coachutbildningar enligt den högsta standarden.

Om du vill vara säker på att du väljer en professionell coach, se till att din coach är ICC- eller ICF certifierad. Dessa två typer av certifieringar är likvärdiga och är vad som normalt efterfrågas i upphandlingar i Sverige. Att coachen har denna certifiering ger dig en kvalitetsstämpel, men är dock inte en garanti för att coachen passar dig. Till syvende och sist handlar det även om personkemi, ditt förtroende för coachen, coachens skicklighet att hjälpa dig i din utveckling och ditt eget engagemang, för en framgångsrik coachning. 

Min bokning verkar inte ha gått igenom - vad gör jag? 

Om du har registrerat en bokning men något har gått fel och du inte fick någon möjlighet att betala - då ligger din tid reserverad i ungefär femton minuter, sedan släpps bokningen. Med andra ord kan du prova igen på nytt, femton minuter senare. Om du å andra sidan har hunnit genomföra en betalning via Klarna, men ej har fått ett bekräftelsemail efter en bra stund, kontakta oss då på info@mindme.se och lämna dina kontaktuppgifter samt vilken tid du bokat, så att vi kan säkerställa att allt blir rätt i kommunikationen med dig.