Etiska regler och riktlinjer

Etiska normer och riktlinjer samt sekretess

Följande är normer och etik som utvecklats av ICC International Coachning Community. Denna standardmodell av handlingskodex har även godkänts av European Mentoring & Coachning Council, International Coach Federation och International Association of Coachning. Dessa ger de viktigaste principerna som följs inom ICC.

Inledning
Coaching är ett partnerskap där coachen inspirerar klienten att nå sitt personliga bästa, låsa upp och maximera sin potential och att skapa de resultat de vill ha, både privat och i yrkeslivet, genom tankeväckande och kreativa processer.

En professionell coaching relation uppstår när coachen använder sig av ett avtal eller överenskommelse som definierar varje parts ansvar.

Dessa normer och principer är utformade för att vara en grundläggande etisk vägledning för alla professionella medlemmar i ICC. Normerna strävar mot att; ge en guide till coachens uppförande och utförande, information till klienterna och att verka för det allmännas förtroende för coachning som en process för professionell och personlig utveckling.

Notering om tolkning 
Dessa normer skall läsas och tolkas i sin helhet. Det finns ingen prioritering i den inbördes ordning som normerna ställts upp i.

Olika aspekter av coachning, även inkluderande spörsmål som omfattas av dessa normer, kan också bli påverkade av andra tillämpliga professionella regler. Dessa källor kan skapa konflikter med, och även göra anspråk på företräde över ICC´s normer. Dock skall en coach göra det som krävs till det yttersta att följa den andra och den intention som finns i ICC´s normer, till fördel för klienten. Det innebär att en coach följer grundantaganden inom coaching.

Normerna baseras på allmänna principer och ger en vägledning för coachning och har godkänts av ovan nämnda organisationer vilket skall upplysa coacher om att normerna är internationellt etablerade och skall utgöra standard för alla professionella medlemmar i ICC.

Sektion 1. Uppträdande i allmänhet 
Coacher gör inte medvetet allmänna uttalanden som är osanna eller missvisande i relation till vilka tjänster de erbjuder som coach. Likaledes gäller att en coach är medveten om nivån på sina färdigheter och kvalifikationer och annonserar, marknadsför och presenterar dem på ett ärligt sätt. Coacher erkänner och hedrar andras prestationer och insatser utan att ta åt sig äran därför. Coachen är införstådd med att sådan normöverträdelse kan leda till utgivande av ersättning till tredje part.

Coachen är medveten om sina egna personliga problem och ser till den professionella coaching relationen till klienten inte skadas. Vid behov skaffar sig coachen tidigt professionell hjälp. Skapar coachens egna problem svårigheter i sessionen med klienten bör coachen överväga att begränsa eller avsluta sina coachning aktiviteter. Coachens uppträdande är alltid i enlighet med dessa standardnormer i alla typer av coachning.

Coacher strävar efter att utföra och rapportera undersökningar och efterforskningar med kompetens, ärlighet och inom vetenskapliga normer och tillämpliga riktlinjer inom ämnet. Coachen inhämtar tillåtelse för sina undersökningar från berörda parter och på ett sätt som skyddar deltagaren från potentiell skada. Alla undersökningar och efterforskningar skall utföras i enlighet med det landets lagar i vilka de utförs. Coachen håller på ett betryggade sätt klientens material och klientinformation konfidentiell och i enlighet med det landets lagar där coachingen bedrivs. Detta material kan vara verbalt eller via teknik som t.ex. telefon, datorer eller röstmeddelande.

Sektion 2. Intressekonflikter 
Närhelst möjligt åtar sig inte en och några professionella uppdrag, om detta kan orsaka en intressekonflikt genom tidigare relationer. Om en sådan intressekonflikt skulle uppstå skall coachen lösa denna inom ramen för ICC´s riktlinjer för Etik och Normer.

Coachen meddelar klienten eller klientens uppdragsgivare, alla avgifter som de tar emot från tredje part som ett resultat av remittering eller råd de gett beträffande klienten. Om uppdragsgivare är den organisation som betalar eller arrangerar coachingen för klienten. Coacher tillämpar endast utbyten av tjänster, varor eller andra icke monetära ersättningar där det icke skadar coachingrelationen. Coacher drar aldrig medvetet fördel av coachklient relationen, varken personligt, professionellt eller monetärt, om inte så är överenskommet i överenskommelsen eller avtalet parterna emellan.

Sektion 3. Professionellt beteende gentemot klienter
Coacher vilseleder inte medvetet eller lovar ett visst resultat vare sig till klienten eller uppdragsgivare, som inte kongruent kan hävdas.

Coacher ger inte medvetet vilseledande råd eller missvisande information, till presumtiva klienter eller uppdragsgivare.

Coacher använder sig av tydliga avtal eller överenskommelser gentemot sina klienter och uppdragsgivare. Coachen informerar tydligt klienter och uppdragsgivare om vilka förutsättningar som gäller för coachning relationen, metoder, sekretess, avgifter, bokning, avokinng m.m. Coacher behandlar klienter med värdighet och respekt. Coacher drar aldrig personlig nytta av klient, vare sig sexuellt eller ekonomiskt. Coachen respekterar klientens rätt att avbryta eller avsluta coachingen innan avtalets utgång och vidtar skäliga åtgärder för att hitta andra arrangemang för klienten. Coachen är även uppmärksam på att klienten ej längre gynnas av coachning relationen. Coacher uppmuntrar klient till att byta coach, om denne har uppfattningen att det är till klientens fördel.

Coacher hänvisar klienter till andra när detta är relevant, till exempel kuratorer, terapeuter eller läkare när de känner till problem som kräver sådan behandling.

Sektion 4. Sekretess/Integritet 
Coachen håller klientens material konfidentiellt förutom där lagen kräver tillgång till materialet. Coachen inhämtar tillåtelse från klienten för överlämnande av material till tredje person som t.ex arbetsgivare. Coacher säkerställer i förväg ett avtal mellan coach, klient och uppdragsgivare om utbyte av coachning information sker mellan dem. Coacher som använder sig av andra coacher inom ramen för ett uppdrag gentemot en klient eller en uppdragsgivare, enligt löpande räkning eller genom frivillig insats, skall upprätta avtal mellan sig och de kontrakterade coacherna, för att säkerställa att föreliggande etik och normer efterföljs i enlighet med ICC standard.