Coachlinjen i GROW Magazine

Vi vill se en utveckling där alla människor ska ha möjlighet att jobba preventivt med sin mentala hälsa & sin personliga utveckling.

COACHLINJEN.SE

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och depression- och ångestrelaterade problem (inklusive anpassningssvårigheter och reaktioner på svår stress) ligger bakom drygt fyrtio procent av alla sjukskrivningar i Sverige. Behovet av vård är ofta långvarigt och Socialstyrelsen rapporterar en angelägenhet om att samhället sätter in åtgärder för att dels främja mental hälsa på ett preventivt stadium, dels bearbeta den ökande psykiska ohälsan.

Samtidigt som denna dystra kurva visar att både ohälsa och därmed det ofrivilliga utanförskapet på arbetsmarknaden ökar, går det att urskilja en trend bland företag att satsa på medarbetarnas hälsa och välmående. Det är inte enbart storföretagen som köper in hälsotjänster numera, även medelstora- och mindre företag anlitar hälsokonsulter och skapar nya riktlinjer inom fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Inom vården kortas behandlingstider ner och ordineringen av psykofarmaka ökar.

Patienter som mår dåligt behöver fångas upp snabbt men slussas istället runt i ett svåröverskådligt vårdsystem där uppföljning ofta saknas. Den som inte begär adekvat vård kan med andra ord stå helt utan. Hur ska vi främja mental hälsa för den breda gruppen, inkluderat de som står utanför arbetsmarknaden i samhället?

Många unga lider idag av psykisk ohälsa, genomgår olika behandlingar och tar läkemedel på inrådan från en allt mer frånvarande sjukvård. Avsaknaden av alternativ samt bristen på det kanske allra viktigaste redskapet; samtalet och närvaron av någon som lyssnar och värnar om individen i behandlingen, någon som hen kan bygga tillit till, är det som vi anser mest oroande i den här ekvationen.

Här ser vi att digitala, resurseffektiva tjänster med coaching och personlig utveckling i fokus är ett värdefullt verktyg för att nå ut till fler, redan i ett tidigt skede. Som livscoacher vill vi se en utveckling där alla människor ska ha möjligheten att jobba preventivt med sin mentala hälsa och personliga utveckling, oavsett samhällsskikt eller geografisk placering. Vi ser att små åtgärder kan göra stor skillnad och strävar efter att göra individuell livscoaching än mer tillgängligt.

Eftersom coaching är en alternativ väg till självhjälp som skyndar på den positiva utvecklingen åt det håll en person önskar gå, är det en metod som både spar tid och resurser för individ och samhälle, för att inte tala om reducerat personligt lidande.

Coaching syftar till att ge individen ökad motivation att förbättra sin situation och/eller att själv utvecklas. Coacharbetet ämnar också ge klienten bättre kontakt med de egna inre resurserna och att klienten själv ska se ökade möjligheter att nå dit hen önskar.

Genom coach- /klientrelationen skapar man på olika sätt en ökad glädje, kraft och förmåga hos klienten att göra jobbet som krävs för utveckling, samt att skapa förbättrade möjligheter för klienten och dennes omgivning. Utvecklingen fortsätter även efter att coachrelationen är över och dess effekter kan därför vara utmanande att sätta ett värde på.

Vår erfarenhet säger oss att människor i många fall kan komma långt med coaching istället för många timmars terapi. Ibland kan till och med mycket korta coachsessioner räcka för att få livet på rätsida igen. Ibland är det själva avsaknaden av personer att anförtro sig till, eller olusten inför att vända sig till nära eller kollegor som utgör en del av problematiken. Det finns många situationer där en professionell coach med sekretess kan vara en utmärkt väg att gå.

Vi, Marie Lundström, Anna Gravell och Conny Sundquist är certifierade ICC coacher som möttes under livscoachutbildningen på Skandinaviska Ledarhögskolan under ledning av bland andra psykologen och forskaren Lars-Eric Uneståhl, även känd som en av grundarna till den mentala träningen.

Vi var redan under utbildningen överens om att personlig coaching och - utveckling borde finnas tillgängligt för alla i högre utsträckning. Främjandet av mental hälsa, personlig utveckling och social hållbarhet är angeläget för oss, liksom för samhället i stort.

Coaching ska alltid vara klientens eget val. Men hur stor del av den svenska befolkningen har möjligheten att gå till en professionell coach i praktiken?

Vårt mål är nu att nå ut med tillgänglig coaching till fler människor; att erbjuda även de som inte har provat, inte har haft möjlighet, eller inte vet vad det innebär att vända sig till en coach.

Coachlinjen vill erbjuda möjligheten för vem som helst att på ett snabbt och effektivt sätt, få tillgång till en personlig coach. Förutom traditionella, fysiska möten, vill vi erbjuda marknaden den allra senaste och modernaste formen av digitala möten, oavsett vart man befinner sig. Med vår tekniska plattform möjliggör vi även för fler att nå oss då vi kan anpassa tiden för våra klienter på ett mer effektivt sätt samt att de slipper att resa till oss.

Vi möter klienten på den plats de befinner sig, vilket även ger oss möjligheten att jobba med akutcoaching, ett coachverktyg vi kom i kontakt med under våra utbildningar och som vi anser vara ett mycket kraftfullt och effektivt sätt att möta klienter i behov av snabba beslut och processer.

Även om dessa samtal kan tyckas väldigt korta, maximalt 15 minuter, så uppnår klienten effekter långt över förväntan. Med en större insikt i vad man själv önskar och vill, leder ens egna svar till medvetna livsval, bättre kontakt med sina känslor och värderingar vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar för oss att må bra.

Klienten är förstås den som bestämmer takten på framstegen, i enlighet med sin egen vilja och målsättningar.

Coachen ställer frågorna, klienten har svaren och lösningarna inom sig själv.

Vi vill på detta sätt dela med oss av våra resurser och de önskningar vår utbildning skapade inom oss själva; nämligen att göra coaching och självutveckling mer tillgängligt för alla.

Genom att effektivisera vår verksamhet skapar vi en större tillgänglighet för fler att nå oss.

Vi kommer under vår introduktion av tjänsten att erbjuda 15 minuters akutcoaching kostnadsfritt, som en del av vår ambition att hjälpa så många som möjligt att må bättre, samt att verifiera för oss själva och marknaden att metoden håller, även i ett längre perspektiv.

Vi har som målsättning att engagera fler coacher framöver och kör igång under namnet Coachlinjen.

Den som är intresserad att veta mer om vår verksamhet är varmt välkommen att höra av sig.

Vår ambition är att gemensamt bidra till ett samhälle som tar bättre hand om varandra, i nutid och framtid!

För att komma i kontakt med oss använder du dig av följande adress: info@coachlinjen.se