Coaching avtal

När du bokar coaching hos oss fungerar det även som ett godkännande av vårt coachingavtal, enligt följande: 

Förutsättningar: Klienten är ansvarig för sin egen framgång; coachens uppgift är att vara ett aktivt stöd på vägen. Coaching bygger på förtroende och öppenhet (ärlighet) mellan dig och din coach. Coachen ansvarar för processen i dina möten, och du som klient ansvarar för innehållet. Din coach ställer frågorna - du har svaren. Det betyder att coachen förväntar sig att du förbereder dig inför dina möten och har en uppfattning om vad du vill ta upp. För att uppnå målet med coachingen är det viktigt att du som klient också själv föreslår och åtar dig en del uppgifter mellan dina och coachens möten. Som klient gör du ditt bästa för att ta de steg som behövs för att uppnå önskade resultat med coachingen. Ansvaret att finnas tillgänglig, samt att medverka aktivt för att alla utmaningar/uppgifter genomförs, ligger helt och hållet på klienten. Coacherna bedriver inte jourverksamhet utan hänvisar till klientens egna nätverk och kontakter. 

Metod: Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Coachen kan komma att ställa frågor som ibland kan uppfattas som utmanande, men det är coachens plikt att uppdaga tankar och uppfattningar som är begränsande för att skapa nya insikter och hur du skulle kunna se saker annorlunda. Coachen ger dig också stöd och uppmuntran på vägen. Coachen kan också komma att ge dig personlig feedback. Du får stöd att se och få insikt om när du tänker och agerar avvikande från målet.

Avbokning: Vid eventuella förhinder av avtalat möte ska detta meddelas senast 24 h innan avtalat möte, via e-post eller meddelande till din coach. I samband med bekräftelse på mottagen avbokning bokar vi gemensamt en ny tid. Om avbokning sker senare än 24 h innan, debiteras mötet enligt gällande avtal. 

Avtalet gäller: Alla bokningar hos coachlinjen.se via sidan eller någon av coachlinjens coacher. 

Arvode: Anges på hemsidan i samband med bokning och med betalningsalternativ via Klarna. Du som klient eller din arbetsgivare ansvarar för att coachingen betalas enligt de betalningsvillkoren som anges på fakturorna.

Sekretess: Coachlinjen.se lämnar inte ut några personuppgifter eller annan information som kan röra klienters identitet. Allt arbete är strikt konfidentiellt. Coachen arbetar under tystnadsplikt och rapporter eller anteckningar som kan upprättas i samband med uppdraget omfattas av sekretess och kommer inte att delges tredje man utan klientens uttryckliga skriftliga samtycke, eller om sådan skyldighet följer av lag. Coachen följer de internationella etiska regler för coaching som ICC (International Coachning Community) har satt upp. Se mer om våra etiska regler och riktlinjer på sidan: https://www.coachlinjen.se/etiska-regler-och-riktlinjer/ 

GDPR: Se mer om vår dataskyddspolicy under sidan:  https://www.coachlinjen.se/gdpr/